Posts

2012 Aug ;75(15-16):857-866.

Adriana Iordachescu, Luigi Silvestro, Ariana Tudoroniu, Simona Rizea Savu, Valentin Ciuca. LC-MS-MS Method for the Simultaneous Determination of Donepezil Enantiomers in Plasma. Chromatographia 2012 Aug ;75(15-16):857-866.